THÔNG TIN THANH TOÁN

1. Ngân hàng Vietcombank
– Số tài khoản: 0501000081248
– Tên tài khoản: Hồ Vĩnh Cường
– Chi nhánh: VCB Chi nhánh Bắc Sài Gòn – TP. HCM