THÔNG TIN THANH TOÁN

1. Ngân hàng Vietcombank
– Số tài khoản: 050100008124
– Tên tài khoản: Hồ Vĩnh Cường
– Chi nhánh: VCB Chi nhánh Bắc Sài Gòn – TP. HCM

2. Ngân hàng Agribank
– Số tài khoản: 6200205488829
– Tên tài khoản: Hồ Vĩnh Cường
– Chi nhánh: Agribank Chi nhánh Bình Tân – TP. HCM